?

Tính phần trăm tăng/ giảm của một sản phẩm cụ thể.

Tính phần trăm tăng giá hoặc giảm giá của một sản phẩm. Ví dụ một sản phẩm có giá 100.000 VNĐ mà được giảm 8% thì bạn nhập vào ô đầu tiên là 8, ô thứ 2 chọn "giảm",còn ô thứ 3 bạn nhập vào 100000.

?

Công thức:

Tính phần trăm tăng/ giảm của một sản phẩm cụ thể:

% của =
?

Tính phần trăm của một giá trị.

Ví dụ bạn muốn biết 20% của 80 là bao nhiêu thì hãy nhập 20 vào ô đầu tiên, còn ô thứ 2 bạn nhập vào là 80.

?

Công thức:

Tính x% của a:

  • % của
  • =
?

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Ví dụ bạn muốn tính toán tỷ lệ phần trăm 20 của 80 thì ô đầu tiên bạn nhập vào là 20, còn ô thứ 2 bạn nhập vào là 80.

?

Công thức:

Tính xem X là bao nhiêu % của a:

là bao nhiêu % của = %
?

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Viết thư cho hộp đầu tiên, 20 hộp thứ hai 40 để tính toán tỷ lệ phần trăm của giá trị thay đổi.

?

Công thức:

Tính phần trăm của giá trị thay đổi:

Tỷ lệ tăng / giảm   -   = %