Tính lãi kép online

Số tiền gửi ban đầu:
Lãi suất hàng năm (%):
Số năm (có thể nhập số thập phân):
Kỳ hạn bạn đang gửi:

Với số tiền ban đầu:  {{ fmt(principal) }}

Lãi suất hàng năm: {{ fmt(interest) }}%, mỗi năm ghép lãi {{ fmt(m) }} lần

Số tiền nhận được sau {{ fmt(year) }} năm là {{ fmt(money_after) }}

Chênh lệch so với số vốn ban đầu: {{ fmt(money_after - principal) }}