Cách xóa bạn bè không tương tác trên Facebook nhanh nhất

Như các bạn cũng đã biết thì Facebook là một trong những mạng xã hội rất nổi tiếng hiện nay, nó giúp chúng ta dễ dàng kết nối với tất cả mọi người và ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Thường thì trong danh sách bạn bè của mỗi tài khoản Facebook chia làm 2 loại. Một là những người bạn bè thân thiết mà chúng ta thường xuyên tương tác, còn thứ 2 là những người “bạn” chả biết từ đâu mà ra, không bao giờ có bất kỳ tương tác nào cả… chẳng hạn như không có Like, Comment hay Share… gì hết.

Chính vì thế nhiều khi bạn muốn lọc bớt bạn bè ít tương tác đi thì cũng chả biết tài khoản nào mà lần đúng không, thêm nữa nếu như chúng ta lọc bằng cách thủ công thì rất mất thời gian. Hiểu được những vấn đề đó thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách xóa hàng loạt bạn bè không tương tác trên Facebook một cách nhanh gọn nhất và tiện lợi nhất.

Đọc thêm:

Okay, giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Làm thế nào để xóa bạn bè không tương tác trên Facebook ?

+ Bước 1: Chúng ta cần lấy ACCESS_TOKEN như sau:

Các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook trên trình duyệt web => sau đó nhấn F12 trên bàn phím, tiếp tục chuyển qua tab Console.

Và bây giờ bạn hãy copy đoạn code bên dưới => và dán vào đó => và nhấn Enter. (Lưu ý có phần UsernamePassword trong những dòng code này các bạn tự nhập thông tin cho chính xác vào nhé).

Script được tạo bởi tác giả Monokai (Nguyễn Anh Nhân)

Hiển thị

(() => {
var MD5 = function(d){result = M(V(Y(X(d),8*d.length)));return result.toLowerCase()};function M(d){for(var _,m=”0123456789ABCDEF”,f=””,r=0;r<d.length;r++)_=d.charCodeAt(r),f+=m.charAt(_>>>4&15)+m.charAt(15&_);return f}function X(d){for(var _=Array(d.length>>2),m=0;m<_.length;m++)_[m]=0;for(m=0;m<8*d.length;m+=8)_[m>>5]|=(255&d.charCodeAt(m/8))<<m%32;return _}function V(d){for(var _=””,m=0;m<32*d.length;m+=8)_+=String.fromCharCode(d[m>>5]>>>m%32&255);return _}function Y(d,_){d[_>>5]|=128<<_%32,d[14+(_+64>>>9<<4)]=_;for(var m=1732584193,f=-271733879,r=-1732584194,i=271733878,n=0;n<d.length;n+=16){var h=m,t=f,g=r,e=i;f=md5_ii(f=md5_ii(f=md5_ii(f=md5_ii(f=md5_hh(f=md5_hh(f=md5_hh(f=md5_hh(f=md5_gg(f=md5_gg(f=md5_gg(f=md5_gg(f=md5_ff(f=md5_ff(f=md5_ff(f=md5_ff(f,r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+0],7,-680876936),f,r,d[n+1],12,-389564586),m,f,d[n+2],17,606105819),i,m,d[n+3],22,-1044525330),r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+4],7,-176418897),f,r,d[n+5],12,1200080426),m,f,d[n+6],17,-1473231341),i,m,d[n+7],22,-45705983),r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+8],7,1770035416),f,r,d[n+9],12,-1958414417),m,f,d[n+10],17,-42063),i,m,d[n+11],22,-1990404162),r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+12],7,1804603682),f,r,d[n+13],12,-40341101),m,f,d[n+14],17,-1502002290),i,m,d[n+15],22,1236535329),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+1],5,-165796510),f,r,d[n+6],9,-1069501632),m,f,d[n+11],14,643717713),i,m,d[n+0],20,-373897302),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+5],5,-701558691),f,r,d[n+10],9,38016083),m,f,d[n+15],14,-660478335),i,m,d[n+4],20,-405537848),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+9],5,568446438),f,r,d[n+14],9,-1019803690),m,f,d[n+3],14,-187363961),i,m,d[n+8],20,1163531501),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+13],5,-1444681467),f,r,d[n+2],9,-51403784),m,f,d[n+7],14,1735328473),i,m,d[n+12],20,-1926607734),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+5],4,-378558),f,r,d[n+8],11,-2022574463),m,f,d[n+11],16,1839030562),i,m,d[n+14],23,-35309556),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+1],4,-1530992060),f,r,d[n+4],11,1272893353),m,f,d[n+7],16,-155497632),i,m,d[n+10],23,-1094730640),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+13],4,681279174),f,r,d[n+0],11,-358537222),m,f,d[n+3],16,-722521979),i,m,d[n+6],23,76029189),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+9],4,-640364487),f,r,d[n+12],11,-421815835),m,f,d[n+15],16,530742520),i,m,d[n+2],23,-995338651),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+0],6,-198630844),f,r,d[n+7],10,1126891415),m,f,d[n+14],15,-1416354905),i,m,d[n+5],21,-57434055),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+12],6,1700485571),f,r,d[n+3],10,-1894986606),m,f,d[n+10],15,-1051523),i,m,d[n+1],21,-2054922799),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+8],6,1873313359),f,r,d[n+15],10,-30611744),m,f,d[n+6],15,-1560198380),i,m,d[n+13],21,1309151649),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+4],6,-145523070),f,r,d[n+11],10,-1120210379),m,f,d[n+2],15,718787259),i,m,d[n+9],21,-343485551),m=safe_add(m,h),f=safe_add(f,t),r=safe_add(r,g),i=safe_add(i,e)}return Array(m,f,r,i)}function md5_cmn(d,_,m,f,r,i){return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(_,d),safe_add(f,i)),r),m)}function md5_ff(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(_&m|~_&f,d,_,r,i,n)}function md5_gg(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(_&f|m&~f,d,_,r,i,n)}function md5_hh(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(_^m^f,d,_,r,i,n)}function md5_ii(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(m^(_|~f),d,_,r,i,n)}function safe_add(d,_){var m=(65535&d)+(65535&_);return(d>>16)+(_>>16)+(m>>16)<<16|65535&m}function bit_rol(d,_){return d<<_|d>>>32-_}
var username = “nhập user facebook”; //Username, Email or ID
var password = “nhập password facebook”; // Account Password
var d = {
api_key: ‘3e7c78e35a76a9299309885393b02d97’,
email: username,
format: ‘JSON’,
locale: ‘vi_VN’,
method: ‘auth.login’,
password: password,
return_ssl_resources: 0,
v: ‘1.0’
};
var sig = “”;
var url = “https://api.facebook.com/restserver.php?”;
for (name in d) {
sig += name + “=” + d[name];
url += name + “=” + d[name] + “&”;
}
sig += ‘c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662’;
url += “sig=” + MD5(sig);
window.location = url;
})();

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (1)

+ Bước 2: Sau khi nhấn Enter thì ngay lập tức sẽ có một kết quả được trả về. Đó chính là ACCESS_TOKEN tài khoản Facebook của bạn đấy.

Phần mình đã bôi đen chính là access_token nhé, các bạn hãy copy nó để cần dùng cho bước sau.

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (2)

+ Bước 3: Tiếp tục, bạn mở lại trang Facebook, và nhấn F12 => và chuyển qua tab Console.

Sau đó bạn hãy copy đoạn code dưới đây => dán code vào =>  và nhấn Enter.

Lưu ý trước khi nhấn Enter hãy chú ý vào những dòng code ở phần đầu và copy access_token lúc nãy bỏ vào phần const ACCESS_TOKEN như hình dưới.

Ngoài ra mục const exceptions = [‘100030089564311’, ‘100011158877849’, ‘100001467593814’] là những ID bạn bè mà bạn sẽ chỉ định sẽ không thể xóa, const LIMIT_POSTS = 100 là giới hạn bài đăng mà nó sẽ quét, bạn có thể đặt số lượng tùy ý chẳng hạn như 30, 40, 50…)

Hiển thị

(() => {

/*

** Author:  @MonokaiJsp (MonokaiJs | omfg.vn)

** Home:    https://monokai.dev

** Please credit me if you’re interested in my work 😀

** DO NOT remove these credit line when sharing!

*/

 

const exceptions = [‘100030089564311’, ‘100011158877849’, ‘100001467593814’];

 

const LIMIT_POSTS = 100;

const ACCESS_TOKEN = ”; // GET TOKEN HERE: https://gist.github.com/monokaijs/ce3abbc37d6bd435f70e39fd59eb3f67

 

var getFriendList = (e, o) => {var a = new XMLHttpRequest;a.onreadystatechange = (() => {4 == a.readyState && 200 == a.status && o(JSON.parse(a.responseText).data)}), a.open(“GET”, “https://graph.facebook.com/me/friends?limit=5000&fields=id,name&access_token=” + e), a.send()}

var getPosts = (e, o) => {var a = new XMLHttpRequest;a.onreadystatechange = (() => {4 == a.readyState && 200 == a.status && o(JSON.parse(a.responseText).data)}), a.open(“GET”, “https://graph.facebook.com/me/posts?limit=”+LIMIT_POSTS+”&fields=id,name&access_token=” + e), a.send()}

var getShares=(e,n,o=!1)=>{o||(o=”https://graph.facebook.com/”+n+”/comments?limit=5000&fields=from.id&access_token=”+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open(“GET”,o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var e=JSON.parse(t.responseText);e.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.from.id]&&(friendsList[e.from.id].point+=1)}),void 0!==e.paging&&void 0!==e.paging.next?console.log(“Continue scanning reactions for “+n):(console.log(“Scanned comments on post “+n),completedPosts.push(n))}})},getComments=(e,n,o=!1)=>{o||(o=”https://graph.facebook.com/”+n+”/comments?limit=5000&fields=from.id&access_token=”+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open(“GET”,o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var o=JSON.parse(t.responseText);o.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.from.id]&&(friendsList[e.from.id].point+=1)}),void 0!==o.paging&&void 0!==o.paging.next?console.log(“Continue scanning reactions for “+n):(console.log(“Scanned comments on post “+n),getShares(e,n))}})},getReactions=(e,n,o=!1)=>{o||(o=”https://graph.facebook.com/”+n+”/reactions?limit=5000&access_token=”+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open(“GET”,o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var o=JSON.parse(t.responseText);o.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.id]&&(friendsList[e.id].point+=1)}),void 0!==o.paging&&void 0!==o.paging.next?console.log(“Continue scanning reactions for “+n):(console.log(“Scanned reactions on post “+n),getComments(e,n))}})},removeFriend=(e,n)=>{var o=new XMLHttpRequest,t=new FormData;t.append(“fb_dtsg”,require(“DTSGInitialData”).token),t.append(“uid”,e.id),t.append(“unref”,”bd_profile_button”),t.append(“floc”,”profile_button”),t.append(“nctr[_mod]”,”pagelet_timeline_profile_actions”),t.append(“__req”,”x”),t.append(“__be”,”1″),t.append(“__pc”,”PHASED:ufi_home_page_pkg”),t.append(“dpr”,”1″),o.open(“POST”,”https://www.facebook.com/ajax/profile/removefriendconfirm.php”),o.send(t),o.onreadystatechange=(()=>{4==o.readyState&&200==o.status&&n(e)})};

var friendsList = {}, completedPosts = [];

console.log(‘Loading friends list…’);

getFriendList(ACCESS_TOKEN, graph_friendlist => {

console.log(‘Successfully loaded ‘ + graph_friendlist.length + ‘ friends…’);

for (fid in graph_friendlist) {

friendsList[graph_friendlist[fid].id] = {};

friendsList[graph_friendlist[fid].id].name = graph_friendlist[fid].name;

friendsList[graph_friendlist[fid].id].point = 0;

}

console.log(‘Loading posts…’);

getPosts(ACCESS_TOKEN, posts => {

console.log(‘Loaded ‘ + posts.length + ‘ posts.’);

console.log(‘Loading posts reactions…’);

posts.forEach(post => {

getReactions(ACCESS_TOKEN, post.id, false);

});

var interval = setInterval(() => {

if (completedPosts.length == posts.length) {

console.log(‘> Done scanning progress!’);

var removeList = [];

for (friend_id in friendsList) if (friendsList[friend_id].point == 0 && !exceptions.includes(friend_id)) removeList.push({

id: friend_id,

name: friendsList[friend_id].name

});

console.log(‘> Done filtered friends to be removed!’);

console.log(‘⚠️ ‘ + removeList.length + ‘ friends will be removed due to have no interaction!’);

var timer = 0;

removeList.forEach(rem => {

timer += 1;

setTimeout(() => {

removeFriend(rem, (removed) => {

console.log(‘✔️ [‘ + removed.id + ‘] ‘ + removed.name + ‘ has just been removed from friends list!’);

});

}, timer * 800);

});

clearInterval(interval);

}

}, 500);

});

});

})();

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (3)

Và đây là kết quả, số lượng bạn bè sẽ bị xóa ngay lập tức được hiển thị và kèm theo phía dưới là danh sách những người đó.

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (4)

Lời Kết

Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách xóa bạn bè không tương tác trên Facebook bằng cách đơn giản và tiện lợi nhất rồi nhé.

Hãy áp dụng ngay phương pháp này nếu như bạn cảm thấy cần thiết và cần thanh lọc bớt “rác” cho tài khoản Facebook của mình nhé.

Chúc các bạn thành công !!!

CTV: Phan Minh Sang – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết đạt: 3.2/5 sao - (Có 4 lượt đánh giá)
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

15 comments

 1. Phan Tiến Dũng

  ***** NHẬN
  + KHÔI PHỤC TÀI KHOẢN FACEBOOK BỊ HACK
  + XÓA & RIP TÀI KHOẢN FACEBOOK ( BẢO HÀNH VĨNH VIỄN )
  + BẢO MẬT & BẢO KÊ TÀI KHOẢN FACEBOOK ( TRÁNH RIP & HACK )
  + TĂNG LƯỢT XEM LIVESTREAM
  + TẠO FANPAGE LIKE THẬT TÊN THEO YÊU CẦU
  + LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC
  + TĂNG THEO DÕI – LIKE INSTAGRAM
  + TĂNG SUBSCRIBE – VIEW YOUTUBE
  – Để tránh tình trạng lừa đảo Nhận LÀM XONG THANH TOÁN
  Liên hệ & ZALO: 096.6781.139

 2. Mình thấy bài viết rất hữu ích nhưng chưa dám thử. Vì chơi dại một lần mà bị block luôn tài khoản FB, làm sao để biết rằng bài đăng đăng này thực sự hữu ích khi không có phần cmt của những người đi trước ạ? ^^

  • Kiên Nguyễn Blog

   Cách này chỉ là xóa bạn bè thôi chứ đâu có dùng thủ thuật lách luật hay phạm luật gì đâu mà sợ bạn 😀

 3. Cũng phức tạp quá nhỉ

 4. Thủ thuật này cũng hay, mình có hơn 4000 bạn bè trên face , cần phải xóa bớt một số bạn bè không comment, cũng chẳng like mặc dù mình luôn là người chìa tay ra trước, mình đã quan tâm đến họ mà họ không quan tâm đến mình vậy chẳng có lý do gì để quan tâm đến họ thêm nữa

 5. chuyển phần console nó dừng lại rồi admin

 6. Cái này là lọc hết sạch fr trừ chỗ ghi id chỉ định ko xóa, hay là lọc những ai ko like post ạ?

 7. sao mình làm không được vậy ạ??

 8. Bài viết đúng mình đang cần. Nhưng mà đọc…đọc….thấy quá phức tạp và cảm nhận khó thành công hì hì. Thôi thì từ từ thử cái đã xem sao sao nhé !? Cả giác 90% thất bại hic hic…..

 9. chỉ rõ lợi dùm mình là những lần bạn nói dán vào “đó” là vào đâu mình không nhận ra bạn hiền ơi

  • Kiên Nguyễn Blog

   Bạn đọc bước trên là sẽ hiểu từ “đó” là cái gì nhé. Đừng đọc giữa bài rồi hỏi như vậy, còn nếu bạn không hiểu nữa thì mình cũng không biết giải thích thêm như thế nào…

 10. Sao mình cũng để vào console rồi để đúng user nam với pass rồi mà vẫn không được nhỉ?

 11. Triệu Hoàng

  Đã theo dõi anh và thấy a chia sẻ rất nhiều bài viết hay và uy tín. Nhưng hiện Facebook đã thay đổi giao diện. Có cách mới không anh?


Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop