Cách tính đạo hàm bằng máy CASIO 580 VNX và 880 BTG

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy tính CASIO để tính đạo hàm cấp một tại một điểm, cấp hai tại một điểm và cấp một với bốn phương án cho trước.

Việc tính đạo hàm bằng máy tính CASIO có nhiều giá trị trong học tập, kiểm tra và thi cử.

Chẳng hạn xác định nghiệm của đa thức bậc ba là nghiệm đơn hay nghiệm kép, xác định nghiệm của đa thức bậc bốn là nghiệm bội mấy, xác định cực trị của hàm số, …

#1. Cách tính đạo hàm trên Casio fx 880 BTG

Ví dụ 1. Tính đạo hàm cấp một của hàm số $y=\frac{2x+3}{5x^2+7x+11}$ tại x=2

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative => nhấn phím OK

Bước 2. Nhập hàm số dưới dấu đạo hàm $y=\frac{2x+3}{5x^2+7x+11}$

Bước 3. Nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 2

Bước 4. Nhấn phím EXE

Vậy đạo hàm cấp một của hàm số đã cho tại điểm x=2 là $-\frac{11}{225}$

Chú ý.
Cài đặt đơn vị góc là ra đi an nếu hàm số dưới dấu tích phân có chứa các hàm lượng giác sin, cos, tan cot.

Ví dụ 2. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số $y=\sqrt{2x+3}$ tại x=3

Bước 1. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ A => nhập $10^{-9}$ => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative => nhấn phím OK

Bước 2.2. Nhập hàm số dưới dấu đạo hàm $y=\sqrt{2x+3}$

Bước 2.3. Nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 3+A

Bước 2.4. Nhấn phím EXE

Bước 3. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ B => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Bước 4.

Bước 4.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative => nhấn phím OK

Bước 4.2. Nhập hàm số dưới dấu đạo hàm $y=\sqrt{2x+3}$

Casio FX 580 VNX
[Mua trên Shopee] [Mua trên Tiki]
CASIO FX 880 BTG
[Mua trên Shopee] [Mua trên Lazada]

Bước 4.3. Nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 3

Bước 4.4. Nhấn phím EXE

Bước 5. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ C => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Bước 6. Nhập $\frac{B-C}{A}$ => nhấn phím EXE

 

Vậy đạo hàm cấp hai của hàm số đã cho tại x=3 gần bằng -0.03703703701

Chú ý.
Đạo hàm cấp tại tại một điểm tính bằng thủ thuật này là một giá trị gần đúng.

Ví dụ 3. Đạo hàm của hàm số $y=\frac{2x+3}{\sqrt{5x^2+7x+11}}$ là …

A. $-\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

B. $\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

C. $-\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

D. $\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

Bước 1. Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK

Bước 2. Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) / g(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Chú ý.
Bước 2 không cần thực hiện nếu bảng giá trị Table của bạn đã có sẵn hai hàm f(x) và g(x)

Bước 3.

Bước 3.1. Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK

Bước 3.2. Nhập $\frac{d}{dx}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{5x^2+7x+11}}\right)|_{x=x}-\left(-\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}\right)$

Chú ý. $-\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$ là hàm số của phương án A

Bước 3.3. Nhấn phím EXE

Bước 4.

Bước 4.1. Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK

Bước 4.2. Nhập $\frac{d}{dx}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{5x^2+7x+11}}\right)|_{x=x}-\left(\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}\right)$

Chú ý. $\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$ là hàm số của phương án B

Bước 4.3. Nhấn phím EXE

Bước 5. Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập 1=> nhấn phím EXE => nhập 30 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE

Bước 6. Nhấn phím EXE

Quan sát bảng giá trị vừa tạo, hàm nào cho giá trị bằng không hoặc gần bằng không thì phương án tương ứng chính là đáp án cần tìm.

Dễ thấy phương án A là đáp án của bài toán đã cho.

Chú ý:

  • Giá trị gần bằng không có dạng $a \times 10^{-n}$ với n là những số tự nhiên.
  • Nếu không có hàm nào cho giá trị bằng không hoặc gần bằng không thì bạn hãy định nghĩa lại hàm f(x) và g(x) với phương án C và D.

#2. Cách tính đạo hàm trên Casio fx 580 VN X

Ví dụ 1. Tính đạo hàm cấp một của hàm số $y=\frac{2x+3}{5x^2+7x+11}$ tại x=2

Bước 1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím

Bước 2. Nhập hàm số dưới dấu đạo hàm $y=\frac{2x+3}{5x^2+7x+11}$

Bước 3. Nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 2

Bước 4. Nhấn phím =

Vậy đạo hàm cấp một của hàm số đã cho tại x=2 là $-\frac{11}{225}$

Ví dụ 2. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số $y=\sqrt{2x+3}$ tại x=3

Bước 1. Nhập $10^{-9}$ => nhấn phím STO => nhấn phím (-)

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím

Bước 2.2. Nhập hàm số dưới dấu đạo hàm $y=\sqrt{2x+3}$

Bước 2.3. Nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 3+A

Bước 2.4. Nhấn phím =

Bước 3. Nhấn phím STO => nhấn phím

Bước 4.

Bước 4.1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím

Bước 4.2. Nhập hàm số dưới dấu đạo hàm $y=\sqrt{2x+3}$

Bước 4.3. Nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 3

Bước 4.4. Nhấn phím =

Bước 5. Nhấn phím STO => nhấn phím

Bước 6. Nhập $\frac{B-C}{A}$ => nhấn phím =

Vậy đạo hàm cấp hai của hàm số đã cho tại x=3 gần bằng -0.038434

Chú ý:

  • Cùng một hàm số, cùng một điểm nhưng có sự khác nhau giữa fx 880 BTG và fx 580 VN X là do số chữ số nhớ được khác nhau.
  • Casio fx 880 BTG có độ chính xác cao hơn fx 580 VN X.

Ví dụ 3. Đạo hàm của hàm số $y=\frac{2x+3}{\sqrt{5x^2+7x+11}}$ là …

A. $-\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

B. $\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

C. $-\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

D. $\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}$

Bước 1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU => nhấn phím => nhấn phím => nhấn phím 1 => nhấn phím 2

Bước 2. Nhấn phím MENU => chọn Table => nhấn phím =

Bước 3.

Bước 3.1 Nhập $\frac{d}{dx}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{5x^2+7x+11}}\right)|_{x=x}-\left(-\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}\right)$

Bước 3.2. Nhấn phím =

Bước 4.

Bước 4.1. Nhập $\frac{d}{dx}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{5x^2+7x+11}}\right)|_{x=x}-\left(\frac{1}{2}\frac{16x-23}{(5x^2+7x+11)^{\frac{3}{2}}}\right)$

Bước 4.2. Nhấn phím =

Bước 5. Nhập 1 => nhấn phím = => nhập 30 => nhấn phím = => nhập 1 => nhấn phím =

Bước 6. Nhấn phím =

Quan sát bảng giá trị vừa tạo, hàm nào cho giá trị bằng không hoặc gần bằng không thì phương án tương ứng chính là đáp án cần tìm.

Dễ thấy phương án A là đáp án của bài toán đã cho.

#3. Lời kết

Vâng, trên đây là chi tiết các bước sử dụng máy tính CASIO tính nhanh đạo hàm cấp một tại một điểm, cấp hai tại một điểm và cấp một với bốn phương án cho trước.

Riêng với dòng fx 880 BTG thì các bạn có thể sử dụng bảng tính Spreadsheet để tính đạo hàm cấp hai tại một điểm.

Mặc dù việc sử dụng bảng tính Spreadsheet khó hơn một chút nhưng nó cũng có một số ưu điểm nhất định.

Dễ thấy nhất có thể tính được đạo hàm cấp hai tại một điểm khác (cùng hàm số) và tại một điểm khác (khác hàm số) một cách nhanh chóng.

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 1 lượt đánh giá)
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop